OPSTAP project

De Opstapprojecten van deBasis zijn bedoeld om ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of weg te werken. Het zijn spelprogramma's waarin ouders samen met hun kinderen spelend leren. De gezinnen krijgen een prachtig programma en materialen aangeboden wat bewezen effectief is om te gebruiken.
Ieder kind met een taal of ontwikkelingsachterstand kan aangemeld worden.

De Opstapprojecten zijn onderverdeeld in:

Instapje: van 0 tot 2 jaar oud

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen van 0-2 jaar uit achterstandssituaties. Ouders worden gedurende 26 weken thuis bezocht door een Instapje-medewerkster. Tijdens deze huisbezoeken leren de ouders aan de hand van concrete vuistregels voor interactie en spelactiviteiten de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Opstapje: van 2 tot 4 jaar oud

Opstapje richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar en hun laagopgeleide ouders. Doel is: het bevorderen van een betere aansluiting op de basisschool van twee- tot vierjarige kinderen uit achterstandssituaties. Om deze doelstelling te bereiken richt het programma zich enerzijds op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en anderzijds op de bevordering van de kwaliteit van de ouder kind interactie.

Opstap: van 4 tot 6 jaar oud

Opstap richt zich op 4- tot 6-jarige kinderen en hun laag opgeleide ouders. Doel is om de onderwijskansen van deze kinderen te vergroten door de ouders twee jaar lang vijf keer per week activiteiten met de kinderen uit te laten voeren die de ontwikkeling stimuleren. Voor deze activiteiten zijn diverse materialen beschikbaar voor de ouders zoals voorleesboeken en spelletjes. Ouders krijgen eens per twee weken instructie tijdens een huisbezoek.

In de STAP-projecten werken we samen met verschillende partijen, zoals jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, peuterspeelzalen en scholen. We betrekken ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Er zijn geen kosten verbonden aan de Stap projecten.

Aanmelden of meer informatie: neem dan contact op met Opstapprojecten 0598-698114 of per mail aanmeldenOpstap@debasisveendam.nl

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht